Elektronická příloha knihy

Železná opona v Československu.
Usmrcení na československých státních hranicích v letech 1948–1989

— Tereza Mašková & Vojtěch Ripka

Kniha, která se komplexně zabývá fenoménem usmrcených na československých hranicích v letech 1948–1989, je založena na rozsáhlém archivním výzkumu, studiu legislativních norem a dalších dokumentů. Její analytická část pracuje také s datovou sadou, která zachycuje všechny dosud zdokumentované případy usmrcených. Zájemcům o problematiku nabízíme její upravenou, rozšířenou, avšak anonymizovanou verzi, na které lze ověřit naše závěry a jež se nabízí k dalšímu výzkumu. Zároveň přikládáme textový manuál ke konstrukci sady.

Původní, neanonymizovaná sada určená odborné veřejnosti je dostupná v Českém sociálněvědním datovém archivu. Tam lze také nalézt druhou sadu dat zachycující zadržené na hranicích Československa v letech 1950 až 1989. Při tvorbě tohoto souboru jsme vycházeli z nově nalezených a dosud nevyužitých archivních dokumentů k československé železné oponě.

Interaktivní mapa je určena i nejširší veřejnosti.

Publikace je volně ke stažení zde.

„Autoři shromáždili velké množství dat, která zpracovali s nevšední péčí, a publikace bude jistě cenným příspěvkem k dějinám „železné opony“ a emigrace v éře socialismu v Československu.“
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.,
Ústav českých dějin FF UK

„Zaměření práce je dobře zdůvodněno – specifický fenomén usmrcení na hranicích dává smysl až při zasazení do obecnějšího kontextu železné opony a nelegálních přechodů hranic.
Nejvýznamnějším kladem práce a přidanou hodnotou oproti jiným publikacím na obdobná témata je databáze, která popisuje a pokud možno i kvantifikuje a standardizuje okolnosti spojené s osobami, které na hranicích zahynuly.“
Martin Vávra, Ph.D.,
Český sociálněvědní datový archiv, Sociologický ústav AVČR

Interaktivní mapa

Na hranicích Československa zahynulo v období komunistického režimu mezi lety 1948 a 1989 nejméně 266 lidí, kteří se na hranici zřejmě neocitli náhodou. Tato aplikace představuje výsledky projektu Dokumentace usmrcených na čs. hranici 1948-1989, který se zabýval osudy těchto lidí. Na základě podrobného zmapování jednotlivých případů lze volit vlastní pohledy, a skládat tak příběh této skupiny tragicky zesnulých.

Přejít do aplikace